Algemene voorwaarden

Disclaimer
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Nationale Schaatsbon. Door het plaatsen van een bestelling gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden zoals hieronder genoemd worden.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen de Nationale Schaatsbon overeengekomen met een bezoeker van de website www.nationaleschaatsbon.nl. Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de bezoeker is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aansprakelijkheid
De Nationale Schaatsbon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals computervirussen en dergelijke, storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie, diensten of producten, door de Nationale Schaatsbon of door een bezoeker aan de website van de Nationale Schaatsbon of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt de Nationale Schaatsbon geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de Nationale Schaatsbon via de website. De Nationale Schaatsbon aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De Nationale Schaatsbon staat er niet voor in dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
De Nationale Schaatsbon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (het gebruik van) deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.
Met de Nationale Schaatsbon kan toegang worden verkregen bij de Kunstijsbanen die aangesloten zijn bij de Nationale Schaatsbon. Deze Kunstijsbanen zijn vermeld op de website. Bij gebruikmaking van de Nationale Schaatsbon komt er een overeenkomst tussen u en de exploitant van de Kunstijsbaan tot stand. De algemene voorwaarden en huisregels van de Kunstijsbaan zijn op die overeenkomst van toepassing. De Nationale Schaatsbon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruikmaking van de Nationale Schaatsbon.

3. Bestellen
Na een geplaatste bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging per e-mail met een overzicht van de bestelling en de totale kosten. Bestelde Nationale Schaatsbonnen kunnen niet worden geretourneerd. Betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
Bestelde Nationlae Schaatsbonnen kunnen worden gebruikt tot het einde van het schaatsseizoen 2017 – 2018 tenzij anders vermeldt op de Nationale Schaatsbon. De Nationale Schaatsbon is niet geldig op zomerijs.

4. Prijzen en betalingen
Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten. De handling- en verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en bedragen 1,50 € per bestelling. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. handling- en verzendkosten zichtbaar gemaakt in het besteloverzicht.
Consumenten kunnen met iDEAL betalen. Levering vindt plaatst nadat de betaling is ontvangen. De Nationale Schaatsbon kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- en/of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Bezorging
Bestellingen waarvan de betaling vóór 14.00 uur is ontvangen worden dezelfde dag verwerkt en aangeboden aan PostNL. Bestellingen ná 14.00 uur, mits de betaling is ontvangen, worden de volgende dag aangeboden. De bestelling wordt met PostNL verstuurd en wordt normaal gesproken binnen 2 werkdagen geleverd mits het afleveradres in Nederland is (en de adresgegevens juist zijn ingevoerd door de consument). Bestellingen in het weekend worden, als de betaling is ontvangen, op de eerstvolgende werkdag verwerkt en aangeboden aan PostNL. De bezorgtermijn is indicatief en geen fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal maximaal 1 week bedragen , tenzij er sprake is van overmacht.
Voor het niet of niet tijdig bezorgen door PostNL kan de Nationale Schaatsbon niet aansprakelijk worden gesteld.
Mochten zich storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden.

6. Vragen / klachten
Mochten er vragen, klachten of suggesties zijn over de aangekochte bonnen, dan kunt u hierover via het contactformulier op nationaleschaatsbon.nl een bericht verzenden. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

7. Privacy
De Nationale Schaatsbon zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte producten te voldoen.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Nationale Schaatsbon in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Nationale Schaatsbon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Copyright
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out, de fotografie en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van de Nationale Schaatsbon worden gebruikt voor andere websites en /of voor andere doeleinden worden gebruikt.

10. Toepasselijke voorwaarden en recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene (inkoop)voorwaarden van de bestellende partij zijn niet van toepassing.

11. Entiteit
De Nationale Schaatsbon BV
Postbus 38
1190 AA Ouderkerk a/d Amstel
info@nationaleschaatsbon.nl